GSM Grudziądz logo

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

Historia Banku

Próby założenia spółdzielni kredytowej podjęto już 1872 r. Miejscowi zwolennicy projektu nawiązali pierwsze kontakty z Patronem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych ks. Augustynem Szamarzewskim i 26 czerwca 1873 roku, zwołano w mieście Walne Zebranie, którego celem było założenie spółdzielni kredytowej. W zebraniu założycielskim wzięło udział ponad 200 osób. Po zapoznaniu obecnych z zasadami funkcjonowania spółek oszczędnościowo-pożyczkowych w myśl pruskiego prawa powstał BANK LUDOWY w GRODZISKU Zapisana Spółka.
Do nowo utworzonej spółdzielni przystąpiło od razu 97 osób różnych zawodów i profesji. Pierwszą siedzibą Banku było mieszkanie prywatne. Grodziski Bank nie ograniczał członkostwa tylko dla Polaków, co w znacznym stopniu wzmocniło jego pozycję wobec pruskich władz. W 1914 roku liczba członków wzrasta do 557 osób.

Liczba i wysokość udzielonych kredytów i depozytów wzrastała systematycznie. W latach 1875-1918 czysty zysk osiągnięty przez Bank powiększył się piętnastokrotnie do 15.841 mk. W tych latach spółdzielnia nie poniosła żadnych strat. Po pierwszej wojnie światowej, na skutek postępującej inflacji spółdzielnie kredytowe znalazły się w katastrofalnej sytuacji. Na szczęście grodziski Bank posiadający duże kapitały własne i obce osiągał dobre wyniki. Kolejne lata aż do wybuchu II wojny światowej przyniosły ożywienie gospodarcze, co wpłynęło na dalszy rozwój Banku.
Po napaści niemieckiej w 1939 r. majątek ruchomy i płynny został skonfiskowany. Bank poniósł też dotkliwe straty wśród członków. Z rąk niemieckich śmierć poniosło ok. 120 członków.
Pierwsze powojenne zebranie członków miało miejsce już w lutym 1945 r. Niestety pod wpływem socjalistycznych przeobrażeń samorządność Spółdzielni systematycznie malała. Dopiero w 1959 r. Gminna Kasa Spółdzielcza rozpoczęła działalność jako Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Teren działania obejmował dwie gminy: Grodzisk i Granowo. W 1975 r. liczba członków wyniosła 1149 osób. Od 1959 r. Bank Spółdzielczy systematycznie się rozwija, rosną kwoty depozytów, kredytów i funduszy własnych. Dobra sytuacja ekonomiczna Banku pozwoliła na budowę nowej, wygodnej siedziby, której otwarcie nastąpiło w grudniu 1985 r.

Przemiany polityczne oraz transformacja gospodarki z socjalistycznej na wolnorynkową pozwoliły na zwiększenie siły ekonomicznej Banku. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Bank Spółdzielczy rozszerzył teren działania o ościenne gminy. W Grodzisku Wlkp. mieści się centrala Banku i punkty kasowe a w gminach: Granowo, Opalenica i Wielichowo znajdują się filie Banku. Wszystkie placówki za wyjątkiem jednego punktu kasowego mieszczą się w budynkach będących własnością Banku.

Grodziski Bank był też jednym z założycieli powstałego w 1990 r. Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.- obecnie SGB S.A. w Poznaniu. Do zrzeszenia SGB należy obecnie 196 banków spółdzielczych. BS w Grodzisku Wielkopolskim we wspomnianym zrzeszeniu zajmuje 40 miejsce pod względem sumy bilansowej (315ml zł) i 24 jeśli chodzi o wielkość funduszy własnych (40ml zł). W chwili obecnej w Banku znajdują zatrudnienie 62 osoby.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Chopina 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61 44 21 450

fax 61 44 45 193